Rumani / Algjebra / Mesëm / Vitit 11


Elementet e algjebër matricës Sistemet e ekuacioneve lineare Kufizimi i një funksioni Vazhdimësia e Funksionet Derivability