MathML për Flash

MathML për Flash MathML IDE MathML Editor MathML Grafiku Formula MathML MathML në faqet web
Çfarë është "MathML Graph"?

       Kjo është një projekt me kod të hapur në priti priti në code.google.com/p/mathmlgraph/. Ky projekt është hartuar në flash dhe është përdorur për shikimin grafike e funksioneve matematikore në faqet e Internetit. Funksionet kanë hyrë në formën e MathML - një XML standard për transmetimin, përpunimin dhe shfaqja e formulave matematikore. Ne duam të shfaqur në disa funksione të bashkërenduar sistemet: Kartezian koordinatat 2D, 3D dhe koordinatat polare.

Nevojë për ndihmë?

Go to http://code.google.com/p/mathmlgraph/. Këtu ju mund të lejoni komente në lidhje me këtë projekt apo sugjerime për lirimin e ardhshëm.