MathML për Flash

MathML për Flash MathML IDE MathML Editor MathML Grafiku Formula MathML MathML në faqet web
Çfarë është "MathML IDE"?

       Kjo është një projekt me kod të hapur në priti priti në http://code.google.com/p/mathml-web-ide/. IDE (Integrated Development Environment) është një kërkesë që integron të gjitha modulet e tjera. Aplikimi i lejon të punojnë me funksione matematikore (redaktimi, duke e parë grafike, përpunim funksionet, ...), si dhe duke punuar me burim MathML (redaktimi, shpëtim, ndihmë, ...).

Nevojë për ndihmë?

Go to http://code.google.com/p/mathml-web-ide/. Këtu ju mund të lejoni komente në lidhje me këtë projekt apo sugjerime për lirimin e ardhshëm.