MathML për Flash

MathML për Flash MathML IDE MathML Editor MathML Grafiku Formula MathML MathML në faqet web
Çfarë është "MathML Formula për Vetëtima"?

       Kjo është një projekt me kod të hapur në priti priti në http://code.google.com/p/mathmlformula/. Ky projekt është bërë in Action Script 3 dhe ka për qëllim të përdoret në të gjitha kërkesat, flash / përkul për të shfaqur një formulë matematikore apo ekuacion. Standarde të përdorura për këtë projekt është bazuar në MathML - një XML standard për transmetimin, përpunimin dhe shfaqja e formulave matematikore.

Nevojë për ndihmë?

Go to http://code.google.com/p/mathmlformula/. Këtu ju mund të lejoni komente në lidhje me këtë projekt apo sugjerime për lirimin e ardhshëm.