MathML për Flash

MathML për Flash MathML IDE MathML Editor MathML Grafiku Formula MathML MathML në faqet web
Çfarë është "MathML Editor për Vetëtima"?

       Kjo është një projekt me kod të hapur në priti priti në http://code.google.com/p/mathmleditor/. MathML Editor është një projekt i krijuar në flash që lejon që një redaktor për ekuacione matematikore dhe funksionet në faqet e Internetit. Aplikimit lejon prodhimin e MathML - një XML standard për transmetimin, përpunimin dhe shfaqja e formulave matematikore.

Nevojë për ndihmë?

Go to http://code.google.com/p/mathmleditor/. Këtu ju mund të lejoni komente në lidhje me këtë projekt apo sugjerime për lirimin e ardhshëm.